Privatumo politika - Unique Projects

Privatumo politika

Asociacija „Unique Projects“ gerbia vartotojų privatumą. Mes pasiryžę saugoti svetainės lankytojų ir klientų privatumą teikdami personalizuotas paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti jūsų pateiktus registracijos ir / ar prenumeratos asmens duomenis.

Privatumo politika atspindi „Unique Projects“ taikomą duomenų tvarkymo praktiką. Jei jums kiltų kokių nors su šia tema susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu: info@uniqueprojects.eu

Siekiame užtikrinti, kad mūsų atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Mūsų interneto tinklalapyje dedamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto tinklalapius nėra šios privatumo politikos objektas. Mes rekomenduojame pasidomėti privatumo politika tose interneto svetainėse, kurias lankote.

Sąvokos

Duomenų valdytojas– Asociacija „Unique Projects“, įmonės kodas 303043554, registracijos adresas Europos pr. 122, Kaunas, Lietuva, paštas: info@uniqueprojects.eu

Duomenų subjektas– bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kurio duomenis tvarko „Unique Projects“. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant „Unique Projects“ veiklą ir/ar lankantis, naudojant, naršant „Unique Projects“ interneto svetainėje (toliau – Svetainė). „Unique Projects“ užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

Asmens duomenys– bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu. Sutikdami su šia Privatumo politika, Jūs sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakymus, nepriklausomai nuo to, ar teikiat registraciją projekte/ stovykloje, ar užsakote naujienlaiškius. Taip pat, kad Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti mūsų partneriams, vykdantiems projektų/ stovyklų paslaugas.

Kokiais tikslais naudojame Jūsų duomenis

Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose mūsų dokumentuose. Rūpindamiesi Jūsų duomenimis, mes nurodome, kad Jūsų duomenis naudojame šiais tikslais:

– „Unique Projects“ teikiamų, gaunamų paslaugų, sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas, dalyvavimo organizacijos veikloje, renginiuose ir projektuose registravimas, organizavimas ir administravimas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais;

– Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, užsakytos paslaugos ir su jų teikimu susijusi informacija, prekių ir (ar) paslaugų sutarties data, numeris, bei kiti duomenys, prekių ir (ar) paslaugų įsigijimo bei ir (ar) teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė.

– Informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, kad galėtumėte dalyvauti projektuose, stovyklose, renginiuose ir kitose organizacijos veiklose, prenumeruoti mūsų naujienas, atsakyti į bet kokias apklausas, kurias mes siunčiame jums užpildyti, skelbti medžiagą ir pranešti apie problemas mūsų tinklapyje. Šiuo tikslu galime rinkti šiuos duomenis: vardas, pavardė, lytis, išsilavinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, išsamią informaciją apie bet kokias nuomones ar skundus dėl paslaugos; informaciją apie jūsų registracijos, dalyvavimo atrankos įvykdymą.

Taip pat galime paprašyti, kad atliktumėte apklausas, kurias naudojame tyrimų ir paslaugos gerinimo tikslais, tačiau jūs neprivalote atsakyti į apklausas.

Kita informacija, kurią mes renkame apie Jūsų apsilankymą mūsų tinklapyje

Trečiosioms šalims suteikiame Jūsų duomenis tik Jūsų sutikimu arba kai privalome tai padaryti pagal įstatymą (pvz. teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.).

Kokiomis sąlygomis ir kokiais pagrindais tvarkome Jūsų duomenis

Dedame visas pastangas siekdami apsaugoti asmenų, kurių duomenis tvarkome, interesus, visų pirma, garantuojame, kad jų asmens duomenys:

– tvarkomi pagal įstatymą, tinkamai ir skaidriai duomenų subjekto atžvilgiu;

– renkami konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir toliau nėra tvarkomi kitokiais būdais, prieštaraujančiais šiems tikslams;

– adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

– tikslūs ir prireikus atnaujinami; mes imamės visų būtinų priemonių, kad duomenys, kurie nėra tikslūs atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;

– laikomi tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina nustatytais tikslais;

– tvarkomi tokiu būdu, kuriuo būtų užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo tvarkymo be leidimo arba neteisėto tvarkymo bei jų netyčinio praradimo ar sunaikinimo.

Jūsų duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu, kuris bet kada gali būti atšauktas. Kiti atvejai – situacijos, kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas vykdant sutartį, kurios šalimi Jūs esate, arba atliekant veiksmus Jūsų pavedimu, dar prieš sudarant sutartį.

Asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas tikslams, kylantiems iš mūsų teisėtų interesų, pavyzdžiui, pateikiant pretenzijas, susijusias su mūsų verslo veikla.

Kai kuriais atvejais tvarkymas yra būtinas, kad įvykdytume teisines prievoles, priskirtas mums kaip Valdytojui. Tokios prievolės kyla, pavyzdžiui, iš darbo teisės ar buhalterinės apskaitos įstatymo.

Jūsų teisės

Mes imamės atitinkamų priemonių, kad glausta, aiškia, suprantama ir paprasta forma pateiktume Jums visą būtiną informaciją ir komunikuotume su Jumis tvarkant Jūsų asmens duomenis visais klausimais, susijusiais su Jūsų teise į:

– informaciją, teikiamą gaunant asmens duomenis;

– informaciją, teikiamą pagal paklausimą – apie tai, ar duomenys yra tvarkomi, bei kitais klausimais, nurodytais BDAR 15 str., įskaitant teisę į duomenų kopiją;

– taisyti duomenis;

– būti pamirštam;

– apriboti tvarkymą;

– perkelti duomenis;

– prieštarauti;

– teisę į sprendimo, priimto remiantis tik automatizuotu tvarkymu (įskaitant profiliavimą), netaikymą;

– gauti informaciją apie duomenų apsaugos pažeidimą.

Be to, jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi su Jūsų sutikimu, turite teisę jį atšaukti. Sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu, ir tai neturės įtakos tvarkymo, atlikto prieš jį atšaukiant, teisėtumui.

Jūsų duomenų saugumas mums yra prioritetas, tačiau, jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR nuostatas, turite teisę pateikti skundą info@uniqueprojects.eu.

Jūs turite teisę prašyti mūsų neperduoti ir nenaudoti jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais. Paprastai informuosime Jus (prieš renkant Jūsų duomenis), jei mes ketiname naudoti Jūsų duomenis tokiais tikslais arba ketiname atskleisti informaciją tretiesiems asmenims tokiais tikslais. Galite pasinaudoti savo teise užkirsti kelią tokiam duomenų apdorojimui atsisakę prenumeratos iš mūsų naujienlaiškio ir kitų pranešimų. Taip pat galite pasinaudoti teise bet kuriuo metu susisiekti su mumis el. paštu info@uniqueprojects.eu

Jūsų teisė susipažinti su duomenimis gali būti vykdoma pagal įstatymą. Bet kokiam prieigos prašymui gali būti taikomas mokestis, kad būtų padengiamos mūsų išlaidos, suteikiant Jums išsamią informaciją apie turimą informaciją apie Jus.

Duomenų saugojimas

Mes laikome asmens duomenis tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. Po tokio laikotarpio duomenys anonimizuojami (panaikinant požymius, leidžiančius identifikuoti asmenį) arba ištrinami. Asmens duomenų ištrynimas yra visiškas ir galutinis. Užtikriname, kad asmens duomenų saugojimo laikotarpis tikrai būtų minimalus.

Duomenų tvarkymo laikotarpį nustatome, visų pirma, pagal teisės aktus (pavyzdžiui, darbuotojų dokumentų, buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo laikas), taip pat atsižvelgdami į teisėtus duomenų valdytojo interesus (pavyzdžiui, rinkodaros veiklą). Saugojimo politika taikoma duomenims, tvarkomiems tiek popierine, tiek elektronine forma.

Įgaliojimai

Mes užtikriname, kad kiekvienas subjektas, įgaliotas veikti mūsų vardu ir turintis prieigą prie Jūsų asmens duomenų, tvarkytų juos tik mūsų pavedimu, nebent kiti reikalavimai būtų taikomi pagal ES arba valstybės narės teisės aktus.

Slapukai

Slapukai – tai nedideli failai, išsaugomi Jūsų kompiuteryje, kuriuose saugomi nustatymai ir kita informacija, naudojama Jūsų lankomose svetainėse. Slapukuose gali būti svetainių nustatymų arba jie gali būti naudojami naudotojo sąveikai su svetaine stebėti. Mes naudojame slapukus, kad, be kita ko, pritaikytume mūsų svetainės turinį Jūsų prioritetams bei optimizuotume naudojimąsi interneto svetainėmis, palaikytume Jūsų naršymą (po prisijungimo) (kad naudotojui nereikėtų kiekviename svetainės popuslapyje pakartotinai įrašyti prisijungimo vardo ir slaptažodžio), taip pat siekdami skatinti ir užtikrinti veiksmus, leidžiančius palaikyti numatytą saugą.

Mūsų tinklapyje naudojami slapukai skirti Jus atskirti nuo kitų mūsų svetainės naudotojų. Tai padeda mums suteikti Jums gerą kliento patirtį, kai naršote mūsų tinklalapyje, leidžia mums tobulinti mūsų sistemą ir teikti geresnę bei labiau individualizuotą informaciją. Daugiau apie slapukų naudojimą galite sužinoti „Unique Projects“ slapukų politikoje.

Intelektinė nuosavybė

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje (įskaitant nuotraukas), pateiktos Naudotojui, lieka http://www.uniqueprojects.eu/ ar „Unique Projects“ nuosavybe ir yra apsaugota autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje. Visos šios teisės yra apsaugotos http://www.uniqueprojects.eu/ ir licencijų.

Naudotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Naudotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.

Pakeitimai mūsų privatumo politikoje

Mes reguliariai tikriname ir atnaujiname savo dokumentus, kad galėtume įrodyti atitiktį teisiniams reikalavimams, kaip to reikalauja BDAR suformuluotas atskaitingumo principas, bet ir rūpindamiesi duomenų subjektų interesais, stengiamės taikyti geros rinkos praktikos principus.

Bet kokie mūsų privatumo politikos pakeitimai ateityje bus paskelbti šiame puslapyje. Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį puslapį, kad galėtumėte juos žinoti. „Unique Projects“ pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.

Kontaktai

Klausimai, komentarai ir užklausos dėl šios privatumo politikos yra sveikintinos ir turėtų būti siunčiamos adresu info@uniqueprojects.eu.

Informacija tinklapio lankytojams

„Unique Projects“ yra internetinis tinklapis, leidžiantis tinklapio lankytojams matyti informaciją apie organizacijos organizuojams renginius / projektus / stovyklas ir kitas iniciatyvas, vykstančius tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Jei turite klausimų apie renginius / projektus / stovyklas, duomenų privatumą ar taisykles ir sąlygas, susisiekite tiesiogiai. Taip pat galite rasti kontaktinę informaciją toje pačioje vietoje, kurioje radote originalią nuorodą į projektą / stovyklą.

Stengiamės teikti informaciją be nereikalingo delsimo – paprastai per vieną mėnesį nuo paklausimo gavimo. Atsižvelgiant į paklausimo sudėtingumą arba prašymų skaičių, šis terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais. Bet kokiu atveju per vieną mėnesį nuo paklausimo gavimo informuosime Jus apie veiksmus, kurių buvo imtasi, ir (atitinkamais atvejais) apie termino pratęsimą, nurodydami tokio delsimo priežastį.