Asmens duomenų tvarkymas - Unique Projects

Asmens duomenų tvarkymas

Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis susitikus asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, naudojant mūsų interneto svetainę, registracijos formą, elektroniniu paštu) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, jei Jūsų duomenis tvarko Asociacija „Unique Projects“.

Ši „Unique Projects“ asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) skirta supažindinti Jus, kokiu tikslu ir kokiu pagrindu „Unique Projects“ renka, naudoja ir dalinasi Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų rinkimą ir naudojimą.

Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis iš toliau nurodytų būdų. Ateityje šią Politiką mes galime keisti, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

„Unique Projects“ galiojančios privatumo ir slapukų naudojimo politikas galite rasti čia http://www.uniqueprojects.eu/

Duomenų valdytojas – Asociacija „Unique Projects“, toliau gali būti vadinama Įmone. Įmonės kodas 303043554, registracijos adresas Europos pr. 122, Kaunas, Lietuva, paštas: info@uniqueprojects.eu

Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Įmonė gauna ir tvarko asmens duomenis.

Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Įmone yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Įmonės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Duomenų naudotojas – duomenų valdytojo padaliniai, kurie turi teisę naudoti asmens duomenis numatytoms funkcijoms atlikti ir yra  įvardinti šiose Taisyklėse. Jei toliau tekste duomenų naudotojams keliami konkretūs reikalavimai dėl asmens duomenų saugos veiksmų, tai duomenų naudotojas suprantamas kaip konkretus padalinio darbuotojas, kuriam suteikta teisė naudoti asmens duomenis savo darbo funkcijoms vykdyti.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

Socialinis ir viešosios nuomonės tyrimas – sisteminis duomenų ir (ar) informacijos apie fizinius ir juridinius asmenis rinkimas ir interpretavimas statistikos, analizės ir kitais socialinių mokslų taikomais metodais siekiant gauti sprendimams priimti reikalingas įžvalgas. Atliekant socialinį ir viešosios nuomonės tyrimą, negali būti vykdoma tiesioginė rinkodara.

Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).

BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu. Sutikdami su šia Privatumo politika, Jūs sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakymus, nepriklausomai nuo to, ar teikiat registraciją projekte/ stovykloje, ar užsakote naujienlaiškius. Taip pat, kad Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti mūsų partneriams, vykdantiems projektų/ stovyklų paslaugas.

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

„Unique Projects“ vykdydama savo funkcijas ir tvarkydama asmens duomenis, privalo laikytis šių asmens duomenų tvarkymo principų:

– asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais bei tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;

– renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, pertekliniai duomenys nekaupiami ir netvarkomi;

– asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

– asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas;

– asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

Asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių pagrindu.

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslais, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti Įmonės archyvui.

„Unique Projects“ užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka „Unique Projects“ gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.

Asmens duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinama įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines priemones.

Duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo tikslai:

– Duomenų subjekto dalyvavimo „Unique Projects“ renginiuose, projektuose registravimui, organizavimui ir administravimui, narystės organizacijoje registravimui ir tvarkymui;

– Duomenų subjekto identifikavimui Įmonės informacinėse sistemose;

– Nupirktų (užsakytų) paslaugų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;

– Problemų, susijusių su paslaugų ar veiklų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;

– Susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus dalyvavimo renginiuose, veiklose, projektuose ar narystės organizacijoje sąlygoms, kuriuose Duomenų subjektas buvo užsiregistravęs;

– Kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;

– Saugumo, sveikatos, administraciniais, nusikaltimų prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais;

– Verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;

– Auditui;

– Telefonu teikiamų konsultacijų apie „Unique Projects“ teikiamas paslaugas, vykdomus projektus kokybės užtikrinimas gerinant klientų aptarnavimo kokybę, kontroliuojant, kad informacija būtų teikiama kvalifikuotai ir operatyviai.

– Rinkodaros tikslais.

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo tikslai gali būti išplėsti ar plačiau aprašyti „Unique Projects“ privatumo politikoje.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Teisės aktų nustatyta tvarka duomenų subjektai turi:

– teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;

– teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

– teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;

– teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

– teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

– teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos iki atšaukimo atliktam duomenų tvarkymui;

– teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „Unique Projects“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

– teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Savo teises duomenų subjektai gali įgyvendinti kreipdamiesi į Asociaciją „Unique Projects“, įmonės kodas 303043554, registracijos adresas Europos pr. 122, Kaunas, Lietuva, paštas: info@uniqueprojects.eu.

Jei duomenų subjektas mano, kad jo teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, www.ada.lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Kilus klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu arba turint pasiūlymų, duomenų subjektai gali kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Norint įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises reikia pateikti rašytinį prašymą bei patvirtinti asmens tapatybę (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas vienas iš šių dokumentų: Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas).

Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti.

Asmens tapatybę duomenų subjektas gali patvirtinti šiais būdais:

– kai prašymas teikiamas asmeniškai, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

– kai prašymas teikiamas paštu, pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;

– kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Reikalavimas duomenų subjektui patvirtinti savo asmens tapatybę netaikomas, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu mums kils abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės arba jeigu duomenų subjekto tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją negalėsime nustatyti, UAB „Mokesčių srautas“ gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Kreipiantis dėl teisių įgyvendinimo galima pateikti laisvos formos prašymą arba prašymą, pagal „Unique Projects“ patvirtintą formą, per internetinę svetainę.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, „Unique Projects“ pateiks Jums informaciją apie tai, kokių veiksmų imtasi gavus prašymą. Jeigu prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą ir nurodysime to priežastis. Sudėtingų užklausų vykdymui „Unique Projects“ gali informacijos pateikimą apmokestinti.

Jeigu „Unique Projects“ nuspręs prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuos. Tokį sprendimą galima skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai  bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS AUTOMATINIU BŪDU IR NEAUTOMATINIU BŪDU

Asmens duomenys automatiniu būdu gali būti tvarkomi vidaus administravime numatytais tikslais.

Asmens duomenis automatiniu būdu tvarko „Unique Projects“ paskirti atsakingi asmenys.

Atsakingi asmenys, kurių kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.). Šiuose kompiuteriuose rekomenduojama naudoti ekrano užsklandą su slaptažodžiu.

„Unique Projects“  kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, neturi būti prieinamos kitų kompiuterių naudotojams. Kompiuteriuose turi būti naudojama nuolat atnaujinama antivirusinė programinė įranga.

Asmens duomenys neautomatiniu būdu gali būti tvarkomi vidaus administravime  numatytais tikslais.

Asmens duomenys yra nuolat saugomi „Unique Projects“  vidinėse bylose, asmens bylose, asmens kortelėse. Saugojimui gali būti pasirinktas skaitmenizuotas būdas elektroninėse laikmenose, užtikrinant jų saugumą.

Duomenų subjektų dokumentai bei jų kopijos, finansavimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos rakinamose spintose arba seifuose. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, nėra laikomi visiems prieinamoje, matomoje vietoje.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR TVARKYMAS

Asociacija „Unique Projects“  tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik esant asmens duomenų teikimo teisiniam pagrindui ir įvertinus asmens duomenų teikimo tikslą bei teikiamų asmens duomenų apimtį. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti šiems duomenų gavėjams:

– Valstybinei mokesčių inspekcijai, kitoms valstybės institucijoms, kai atskleisti duomenis mus įpareigoja teisės aktai arba Jūsų prašymu.

– „Unique Projects“  pasitelktiems paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems buhalterinės apskaitos, dokumentų archyvavimo, audito, konsultacines, mokymų organizavimo, turto priežiūros ir aptarnavimo, techninės ir programinės įrangos kūrimo, palaikymo ir priežiūros, tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo, duomenų centrų, debesijos, ryšio, svetainės administravimo ir kitas paslaugas, kuriems teikiami  asmens duomenys arba sudaroma galimybė susipažinti su asmens duomenimis. 

– Asmens duomenys gali būti teikiami teismams, teisėsaugos institucijoms, įmonės veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, kiek tai susiję su verslo pardavimu, susijungimu, pirkimu arba viso ar dalies verslo reorganizacija, arba siekiant apginti „Unique Projects“  teises ir teisėtus interesus.

Asmens duomenys, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, gali būti teikiami kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis mus įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Asmens duomenys saugomi tol, kol jie reikalingi nustatytiems tikslams arba  saugojimo terminus ir tvarką reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Jūsų asmens duomenis saugome:

– sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu – sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų sutarčiai pasibaigus;

– mokymo paslaugų teikimo ir dalyvavimo organizacijos veiklose, renginiuose tikslu – iki 6 mėnesių mokymams, veikloms ar renginiams pasibaigus;

– dalyvavimo tarptautiniuose projektuose tikslu – iki 5-erių metų projektams pasibaigus;

– tiesioginės rinkodaros tikslu – 1 metus nuo paskutinio duomenų pateikimo, kol atšauksite sutikimą arba paprieštarausite duomenų tvarkymui;

– užklausų, gautų per interneto svetainę ir (ar) elektroniniu paštu administravimo tikslu – vienerius metus po atsakymo pateikimo;

– buhalterinės apskaitos tikslu – 10 metų po kalendorinių metų, kuriais vyko ūkinė operacija, pabaigos;

– interneto svetainės veikimo funkcionalumo ir efektyvumo, naudojimosi patogumo, svetainės veikimo greičio ir saugumo užtikrinimo tikslais asmens duomenys tvarkomi slapuko galiojimo laikotarpiu.

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą mums nustato teisės aktai.

Tvarkydami asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti juos nuo  atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

ATSAKOMYBĖ

Duomenų subjektas privalo „Unique Projects“  pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto asmens duomenų pasikeitimus. „Unique Projects“  nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.

„Unique Projects“  neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių „Unique Projects“  internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

„Unique Projects“neturi galimybės visiškai garantuoti, kad „Unique Projects“  internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad „Unique Projects“  internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis „Unique Projects“ internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

– Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

– netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;

– tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;

– užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;

– tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

– būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi;

– vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

Asmens duomenų tvarkymo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika įsigaliojo nuo jos paskelbimo http://www.uniqueprojects.eu/. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje http://www.uniqueprojects.eu/ .